معرفی دانشکده

 

 

 

دانشـــــکده مدیــــریت و حســــابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با حدود 15 سال فعالیت مجدانه خود توانسته ســـــهم قابل توجهی در تربیت متخصصین کشور داشته باشد .این دانشکده در حال حاضر با 16کد رشته در مقاطع کاردانی ،کارشـــــناسی وکارشــــناسی ارشد وبیش از 6100 دانشجو و27  عضوهیات علمی در حال خدمـــــت رسانی میباشد.