شماره تلفنهای دانشکده مدیریت و حسابداری

کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و حسابداری                          


داخلی امور دانشجویی      302
داخلی امور آموزشی         314
داخلی امور پژوهشی        261
داخلی امور اساتید            307
دفتر مدیران گروه              396
دفتر رئیس دانشکده         315
دفتر امتحانات                  315