اداره آموزش دانشکده

1-انتخاب واحد
2-ثبت نام ورودیهای جدید
3-بررسی پرونده فارغ التحصیلان
4-معادلسازی
5-ثبت دروس معرفی به استاد
6-آزمون معرفی به استاد
7-برگزاری امتحانات پایان ترم
8-ثبت دروس
9-تحویل ریز نمرات دانشجویان مهمان
10-فرستادن دانشجویان به صورت مهمان به واحدهای دیگر