اداره امور دانشجویی دانشکده

اهم فعالیت اداره دانشجویی:

  1. انجام کلیه امور فارغ التحصیلی
  2. صدور کارت دانشجویی
  3. اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در هر نیم سال تحصیلی
  4. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دانشکده
  5. برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی
  6. پیگیری و اطلاع رسانی جهت رفع نقص مدارک دانشجویان

   دفتر امور دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری جنب اتاق اساتید می باشد.