اسامی دانشجویان ممتاز

 

 

لیست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول 93- 92 مدیریت وحسابداری

 

1

حسابداری کاردانی ناپیوسته 89

معصومه   فرخ شوره دل

94/19

89168100130

اول

2

........................

...........

..................

دوم

3

.................

.........

................

سوم

1

حسابداری کاردانی ناپیوسته 90

رضا  سهرابی

39/19

90168100378

اول

2

زهرا  وثوقی گورانلو

74/18

90168100406

دوم

3

شیوا  شهابی نیا

74/18

900610771

 

دوم

 

4

لیلا سادات  کمال

73/18

90168100452

سوم 

1

حسابداری کاردانی ناپیوسته 91

نیلوفر   عشایری

68/19

91168100480

اول

2

مژگان   ریاحی

64/19

911814325

دوم

3

محمد   اسمعیل پور شیرازی

57/19

911013049

سوم

1

حسابداری کاردانی ناپیوسته 92

امیر   نهاوندیان

20

921816830

اول

2

سمانه   مرادوند

20

921847866

اول

3

الهه   سلطانی

90/19

921846260

دوم

4

صدیقه   طارقلی

89/19

921910104

سوم

1

حسابداری کارشناسی 88

حمید   هاشم پورشیرایه

18

880566950

اول

2

..................

........

..............

دوم

3

....................

.........

.............

سوم

1

حسابداری کارشناسی 89

مریم   سلامت صومعه

63/19

890095716

اول

2

راضیه   خان احمد

35/19

890095695

دوم

3

سیدایوب   زین العابدینی

13/19

890095710

سوم

1

مدیریت بازرگانی کاردانی 90

علی   بیات چشمه سلطانی

95/19

90129100315

اول

2

محیا   وطن پرست زرنق

76/19

90129100313

دوم

3

عاطفه   بابایی

67/19

90129100262

سوم

1

مدیریت بازرگانی کاردانی 91

پریسا   تقی زاده اصل

72/19

91129100360

اول

2

سپیده   رحیمی

40/19

911860389

دوم

3

حسین   تیم یاب

39/19

91129100381

 

سوم

 

1

مدیریت بازرگانی کاردانی 92

زهرا   پنجی

87/19

921925154

اول

2

رویا   مظفری

74/19

921931073

دوم

3

مهسا   احمدی پور رودپشتی

76/18

921907462

سوم

1

مدیریت بازرگانی کارشناسی 87

پدرام   تقی نیا

08/19

870604106

اول

2

.............................

.......

.................

دوم

3

.......................

.........

.................

سوم

1

مدیریت بازرگانی کارشناسی88

علیرضا   یوسفی

71/18

880567409

اول

2

.................

........

...................

دوم

3

..................

........

..............

سوم

1

مدیریت بازرگانی کارشناسی 89

الهام   پرنلو

78/19

890095825

اول

2

لیلا   فرامرزی

23/19

890095900

دوم

3

مریم   حسین نژاد

09/19

890095848

سوم

1

مدیریت بازرگانی کارشناسی 90

فاطمه   نجفی

38/19

900584039

اول

2

امیرحسین  پهلوان

19/19

900433898

دوم

3

سمیه برات نژاد

58/18

900485200

سوم

1

مدیریت بازرگانی کارشناسی 91

مهناز  کریم پور

20

910197620

اول

2

رضا  اصغری

20

910297129

اول

3

حسین  محمدی شیخ احمدلویی

86/19

910289094

دوم 

4

آیدا   ابک

64/19

910208948

سوم 

1

مدیریت بازرگانی کارشناسی 92

ناهیده  روزی خواه قربانلو

03/19

920321520

اول

2

فرامرز  فتحی

56/18

920443655

دوم

3

محمد  آقاجانی کل جار

46/18

920475111

سوم

1

علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 90

بهناز  خسروی

74/19

901169434

اول

2

حمیده   دربندی

50/19

901165164

دوم

3

زیبا   سیدمومنی

34/19

901244637

سوم

 

1

 

علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 91

معصومه  نورمحمدزاده

93/19

910758083

اول

2

زیبا  بهبودی

78/19

910730660

دوم

3

محمد مهدی   لطفی

66/19

910758356

سوم

1

علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 92

زهرا  کاظمی شابلاغی

15/19

920512693

اول 

2

الهام   شکوهی سخا

81/18

920512679

دوم

3

لیلا   قره لر

65/18

920512658

سوم

1

حسابداری حسابرسی کارشناسی 90

سمیه   حیدری

76/19

900484895

اول

2

لیلا  صفر تمیمی

50/19

900606948

دوم

3

سعید   قاسمی

88/18

900485112

سوم

1

حسابداری حسابرسی کارشناسی 91

سمیرا  علی زاده

75/19

910382773

اول

2

فاطمه   زارع نژاد اشگذری

74/19

910011280

دوم

3

فاطمه سادات   حسینی

65/19

910040144

سوم

1

حسابداری حسابرسی کارشناسی 92

وحید   چلنگری

68/19

920418279

اول

2

ناهید   یزدی بالاجاده

46/19

920406217

دوم

3

حسن   اسلامی مرادی

41/19

920437414

سوم

1

علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 89

شیوا   اکبری آهنگر

55/19

890091778

اول

2

سحر  کمالی

49/19

890091973

دوم

3

شیوا   شهبازی

61/18

890091904

سوم

1

علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 90

فاطمه   پارسا

72/18

900447835

اول

2

مهسا   مهدی غیاث طلب

01/18

900561168

دوم

3

.......................

.............

......................

سوم 

1

علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 91

مهسا   ایمان پور 

53/18

910823198

اول

2

...........................

 

.........

..................

دوم

3

..........................

.........

...................

سوم

 

1

مدیریت مالی کارشناسی 89

حامد   علی حسینی

50/19

890096127

اول

2

زینب  فکور

08/19

890096140

دوم

3

بهدیس   قبادی بگوند

03/19

890096149    

سوم

1

مدیریت مالی کارشناسی 90

مسعود   بیات

70/19

900560634

اول

2

وحید   جلالی

34/19

900555212

دوم

3

سیروس   مختاری

96/18

900509723

سوم

1

مدیریت مالی کارشناسی 91

الهه   گرگان بیک

52/19

910346187

اول

2

حسین   چگینی

13/19

910148760

دوم

3

حمیدرضا   علی جانی

08/19

910283521

سوم

1

 

مدیریت مالی

 

کارشناسی 92

نرگس   ناهد

91/19

922058256

اول

2

محمدرضا   بیاتلو

25/19

922043078

دوم

3

مهشید   احتشامی

12/19

920358729

سوم

1

حسابداری دولتی کارشناسی 90

 

آرزو   خزایی

80/19

900510678

اول

2

نازنین   کیومرثی

32/18

900584087

دوم

3

سیدمحمدرضا   رضوی

28/18

900486657

سوم

1

 

حسابداری دولتی کارشناسی 91

 

 

 

سمیرا   ابن علی

32/19

910340836

اول

2

معصومه  فاتحی ولدزادقرد

03/19

910039353

دوم

3

سارا  رمضی

59/18

910410252

سوم

1

حسابداری مالیاتی کارشناسی 90

 

 

مهدی    معظمی گودرزی